Sylwetka Absolwenta

Absolwenci XLIII Liceum Ogólnokształcącego im. Kazimierza Wielkiego w Warszawie to ludzie, którzy niezależnie od wybranego kierunku kształcenia są świadomi wymagań, jakie stawia im dynamicznie zmieniający się rynek pracy i dążą do samorozwoju oraz podnoszenia kompetencji zawodowych i społecznych poprzez świadomy wybór kierunku studiów. Absolwenci naszej szkoły, to osoby, które są pełne empatii i wrażliwości społecznej, to ludzie, którzy dbają o tradycje i prezentujący wysokorozwinięte postawy obywatelskie.

Ponadto:

Absolwent klasy humanistycznej posiada wysoko rozwinięte kompetencje językowe w zakresie języka ojczystego, języka angielskiego oraz posiada szeroki zakres wiedzy z zakresu wiedzy o społeczeństwie. Potrafi interpretować i rozróżnia teksty literackie oraz zna zasady gramatyczne. Posiada szeroki zasób słownictwa oraz posiada wysoką kulturę języka. Absolwenci mogą kontynuować kształcenie na Uczelniach przede wszystkim w dziedzinie nauk humanistycznych, w dyscyplinach takich jak: filozofia, językoznawstwo, literaturoznawstwo, nauki o kulturze i religii, czy sztuce i wiele innych .

Absolwent klasy społeczno-prawnej posiada wysoko rozwinięte kompetencje z języka angielskiego, posługuje się bogatym zasobem środków językowych. Posiada szeroką wiedzę z zakresu historii Polski, Europy i świata. Ponadto charakteryzuje się bogatym zasobem wiedzy z zakresu wiedzy o społeczeństwie oraz wykazuje wysokorozwinięta świadomość obywatelską. Absolwenci mogą kontynuować kształcenie na wielu kierunkach w obszarze nauk społecznych i humanistycznych w dyscyplinach: nauki prawne, historia, nauki o polityce i administracji, nauki socjologiczne i wiele innych.

Absolwent klasy biologiczno-chemicznej posiada szeroką wiedzę z zakresu chemii i biologii. Potrafi interpretować procesy zachodzące na poziomie komórkowym zarówno u człowieka, zwierząt, jak i roślin. W zakresie chemii potrafi rozumować i zastosować zdobytą wiedzę do rozwiązywania problemów, posługuje się sprzętem nabywając umiejętności praktyczne. Płynnie posługuje się językiem angielskim i potrafi zastosować tę umiejętność w życiu codziennym, jak i zawodowym. Często podejmuje dalszą ścieżkę kształcenia w dziedzinie nauk medycznych, biologiczny i chemicznych i nauk o zdrowiu oraz w dziedzinie nauk rolniczych w dyscyplinach takich, jak: nauki farmaceutyczne, nauki medyczne, nauki o kulturze fizycznej, nauki o zdrowiu, weterynaria, czy żywienie człowieka i wiele innych z pogranicza dziedzin naukowych .

Absolwent klasy ekonomicznej posiada szeroką wiedzę z zakresu geografii fizycznej i społeczno-ekonomicznej Polski i świata. Nabył rozszerzone umiejętności matematyczne oraz bogaty zasób wiedzy z zakresu nowożytnego języka obcego – angielskiego. Absolwenci mogą kontynuować ścieżkę kształcenia na poziomie wyższym w dziedzinach nauk społecznych w dyscyplinach ekonomia i finanse, geografia i gospodarka przestrzenna, nauki o zarządzaniu, nauki ścisłe i przyrodnicze i wiele innych.

Absolwent klasy politologicznej posiada szeroką wiedzę z zakresu geografii fizycznej i społeczno-ekonomicznej Polski i świata. Wykazuje wysoką świadomość obywatelską oraz posiada wiedzę m. in. z zakresu stosunków międzynarodowych, polityki publicznej, system prawa w Polsce, praw człowieka, ładu międzynarodowego, czy integracji europejskiej. Po ukończeniu szkoły absolwent może kontynuować naukę w dziedzinach nauk społecznych, w dyscyplinach takich, jak: nauki o bezpieczeństwie, nauki o polityce i administracji i innych z pogranicza wielu dyscyplin.