Ubezpieczenie NNW

Ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków jest dobrowolne jednakże rodzice, którzy decydują się na nieobjęcie dziecka ubezpieczeniem muszą mieć świadomość, że w razie wypadku nie będzie im przysługiwało żadne świadczenie ze strony szkoły i ubezpieczyciela. Dodatkowo w przypadku organizowania imprez turystycznych organizator zapewnia uczestnikom ubezpieczenie NNW w ramach zawartej ze szkołą umowy o świadczenie usług turystycznych.

Rekomendujemy jednak, aby Rodzice ubezpieczyli dzieci we własnym zakresie, szkoła nie zawiera polisy grupowej z żadnym z towarzystw ubezpieczeniowych.