Stypendia

Świadczenia pomocy materialnej dla uczniów

 1. Pomoc materialna ma charakter socjalny albo motywacyjny.
 2. Świadczeniami pomocy materialnej o charakterze socjalnym są:
  • stypendium szkolne
  • zasiłek szkolny
 3. Świadczeniami pomocy materialnej o charakterze motywacyjnym są:
  • stypendium za wyniki w nauce lub za osiągnięcia sportowe
  • stypendium Prezesa Rady Ministrów
  • stypendium ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania
 4. Uczniowi może być przyznana jednocześnie pomoc materialna o charakterze socjalnym i motywacyjnym.

Przeczytaj i uzyskaj odpowiedź na poniższe pytania

Kto i po spełnieniu jakich warunków może otrzymać stypendium szkolne?
https://lexlege.pl/ustawa-o-systemie-oswiaty/art-90d/

Kto i po spełnieniu jakich warunków może otrzymać zasiłek szkolny?
https://lexlege.pl/ustawa-o-systemie-oswiaty/art-90d/

Kto i po spełnieniu jakich warunków może otrzymać stypendium za wyniki w nauce lub za osiągniecia sportowe?
https://lexlege.pl/ustawa-o-systemie-oswiaty/art-90g/

Kto i po spełnieniu jakich warunków może otrzymać stypendium Prezesa Rady Ministrów?
https://lexlege.pl/ustawa-o-systemie-oswiaty/art-90h/

Kto i po spełnieniu jakich warunków może otrzymać stypendium ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania?
https://lexlege.pl/ustawa-o-systemie-oswiaty/art-90i/

 

Zasady i formy udzielania pomocy materialnej uczniom zostały ujęte w Statucie szkoły w rozdziale 7 w §8.

Zobacz również: Dokumenty szkolne