Deklaracja dostępności cyfrowej i architektonicznej

Dostępność cyfrowa

XLIII Liceum Ogólnokształcące im. Kazimierza Wielkiego w Warszawie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r.  o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej XLIII Liceum Ogólnokształcącego im. Kazimierza  Wielkiego: www.lo43.edu.pl.

Daty publikacji i aktualizacji

Data publikacji strony internetowej: 20.12.2021
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 20.12.2021

Status pod względem zgodności z Ustawą:

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Niezgodności z ustawą

 • materiały wideo nie posiadają alternatywy tekstowej lub audiodeskrypcji,
 • dokumenty opublikowane na stronie nie posiadają wymaganej struktury,
 • brak opisów zdjęć, tekstu alternatywnego dla czytników obsługiwanych przez osoby   niepełnosprawne,
 • brak mechanizmu jakim są skip linki służące do pominięcia pewnych sekcji (bloków) w serwisie.

Dostępne udogodnienia

 • powiększanie i pomniejszanie tekstu,
 • regulacja kontrastu (wyskoki kontrast, negatywny kontrast),
 • możliwość ustawienia jasnego tła,
 • skala szarości,
 • podkreślanie linków,
 • funkcja czytelnej czcionki,
 • możliwość wysyłania wiadomości poprzez formularz kontaktowy

Data sporządzenia deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej: 

 • deklarację sporządzono dnia: 03.2021
 • deklaracja została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 12.2021
 • Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Każdy ma prawo

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

W sytuacji niedotrzymania terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do Dyrektora XLIII Liceum Ogólnokształcącego im. Kazimierza Wielkiego

 • pocztą na adres: Dyrekcja XLIII Liceum Ogólnokształcącego im. Kazimierza Wielkiego, al. Niepodległości 27, 02-653 Warszawa
 • drogą elektroniczną na adres e-mail: lo43@eduwarszawa.pl
 • telefonicznie: 22 844 00 85

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Opis dostępności wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli:

Wejście główne (od al. Niepodległości) do szkoły wyposażone jest w czytnik kart wejściowych oraz domofon, obsługiwany przez dozorcę. W portierni dostępny jest rejestr wejść i wyjść, do którego wpisują się osoby wchodzące na teren XLIII LO. Przy wejściu głównym brak jest podjazdu dla wózków inwalidzkich, a barierę stanowią schody. Przy bramie wejściowej (od al. Niepodległości) znajduje się dzwonek. Pracownicy obsługi (dozorcy) zobowiązani są pomóc osobie niepełnosprawnej w pokonaniu barier architektonicznych. W holu głównych, przy portierni znajduje się lada recepcyjna z obniżeniem do obsługi osób niepełnosprawnych (90 cm).

Opis dostępności korytarzy, schodów i wind, toalet, sal lekcyjnych:

W szkole znajdują się dwa ciągi komunikacyjne łączące kondygnacje od -1 do 2. W szkole nie ma dźwigów osobowych. Korytarze są szerokie i posiadają pełnowymiarowe drzwi dwuskrzydłowe, umożliwiające bezpieczne przemieszczanie się osób niepełnosprawnych. Na każdym piętrze znajduje się jedna toaleta przystosowana dla osoby niepełnosprawnej, poruszającej się na wózku inwalidzkim. Otwory drzwiowe do sal lekcyjnych posiadają szerokość 90 cm. Otwory drzwiowe do toalet ogólnodostępnych mają szerokość 87 cm.

Opis dostosowań  (pochylni, platform, informacji głosowych, pętlach indukcyjnych):

Budynek  jest wyposażony w pochylnię dla wózków od strony wewnętrznego patio (dostęp do sali gimnastycznej oraz podnośnika/platformy dla wózków inwalidzkich). Przy wejściu do sali gimnastycznej znajduje się platforma dla wózków inwalidzkich.

W szkole nie ma pętli indukcyjnych.

Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych  dla osób niepełnosprawnych:

Na terenie szkoły od strony boiska – wjazd od ul. Abramowskiego – wyznaczono pełnowymiarowe i oznakowane miejsce postojowe dla osób niepełnosprawnych.

Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach:

Do szkoły może wejść osoba z psem asystującym i psem przewodnikiem, po uprzednim zgłoszeniu takiego zamiaru.

Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online:

Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.

Informacja o oznaczeniach w alfabecie brajla:

Brak oznaczeń w alfabecie brajla, ani oznaczeń kontrastowych lub w wydruku powiększonym dla osób niedowidzących i niewidomych.

Inne dostępności:

W sekretariacie szkoły znajduje się lada recepcyjna z obniżeniem (90 cm) umożliwiającym obsługę osoby niepełnosprawnej, poruszającej się na wózku inwalidzkim.

 

Deklaracja dostępności cyfrowej i architektonicznej (194 pobrania )