Medycyna szkolna

Gabinet medyczny

parter pok. nr 5
tel. 22 844 00 85 w. 17

Opieka medyczna nad uczniami XLIII Liceum Ogólnokształcącego im. Kazimierza Wielkiego w Warszawie w roku szkolnym 2022/2023 będzie sprawowana przez:

 

Poszukujemy pielęgniarki szkolnej

 

Pielęgniarka szkolna sprawuje profilaktyczną opiekę nad uczniami w znajdującym się na terenie szkoły
gabinecie profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej.

Świadczenia pielęgniarki szkolnej obejmują:

  • wykonywanie i interpretowanie testów przesiewowych,
  • kierowanie postępowaniem poprzesiewowym oraz sprawowanie opieki nad uczniami z dodatnimi
    wynikami testów,
  • czynne poradnictwo dla uczniów z problemami zdrowotnymi,
  • sprawowanie opieki nad uczniami z chorobami przewlekłymi i niepełnosprawnością, w tym realizacja świadczeń pielęgniarskich oraz wyłącznie na podstawie zlecenia lekarskiego i w porozumieniu z lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej, na którego liście świadczeniobiorców znajduje się uczeń, zabiegów i procedur leczniczych koniecznych do wykonania u ucznia w trakcie pobytu w szkole,
  • udzielanie pomocy przedlekarskiej w przypadku nagłych zachorowań, urazów i zatruć;
  • doradztwo dla dyrektora szkoły w sprawie warunków bezpieczeństwa uczniów, organizacji posiłków i warunków sanitarnych w szkole,
  • udział w planowaniu, realizacji i ocenie edukacji zdrowotnej.

Opieka stomatologiczna
nad uczniami XLIII LO sprawowana jest przez

Centrum Medyczne Corten Medic
ul. Modzelewskiego 58
02-679 Warszawa

tel.: 22 602 07 85

e-mail: modzelewskiego@cortenmedic.pl

Godziny otwarcia
poniedziałek – sobota
8:00 – 20:00