Olimpiady i konkursy

Olimpiada Przedsiębiorczości

Olimpiada Przedsiębiorczości to innowacyjny projekt o społecznym i proprzedsiębiorczym charakterze. Olimpiada realizowana jest od 2005 r. i zyskała już status jednej z największych olimpiad przedmiotowych w kraju. Olimpiada Przedsiębiorczości jest wspólną inicjatywą Fundacji Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych oraz pięciu największych polskich uczelni ekonomicznych – Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie oraz Uniwersytetów Ekonomicznych w Katowicach, Krakowie, Poznaniu i we Wrocławiu.
Więcej informacji znajdziesz pod adresem www.olimpiada.edu.pl

Akademia Przedsiębiorczości

Akademia Przedsiębiorczości SGGW to program edukacji ekonomicznej przeznaczony dla uczniów szkół średnich prowadzony w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie na Wydziale Ekonomicznym. Celem Akademii jest przybliżenie zagadnień związanych z przedsiębiorczością, przedstawienie postaw przedsiębiorczych, wskazanie na konieczność rozwijania pomysłów innowacyjnych i aktywności edukacyjnej wśród młodych ludzi.
Więcej informacji znajdziesz pod adresem www.akademiaprzedsiebiorczosci.sggw.pl

Kangur Matematyczny

Międzynarodowy konkurs „Kangur Matematyczny” jest adresowany do uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i średnich, od klasy drugiej szkoły podstawowej do klas maturalnych w liceach i technikach.
Więcej informacji znajdziesz pod adresem www.kangur-mat.pl

Olimpiada Solidarności

Konkurs „Olimpiada Solidarności. Dwie dekady historii” to największy i najbardziej rozpoznawalny ogólnopolski konkurs historyczny w Polsce obejmujący lata 1970-1990. Konkurs jest skierowany do uczniów szkół ponadpodstawowych
Więcej informacji znajdziesz pod adresem www.olimpiadasolidarnosci.pl/aktualnosci

Olimpiada Wiedzy o Prawie i Wymiarze Sprawiedliwości

Olimpiada organizowana jest pod honorowym patronatem Ministra Sprawiedliwości przez Instytut Wymiaru Sprawiedliwości w Warszawie we współpracy ze Szkołą Wyższą Wymiaru Sprawiedliwości w Warszawie. Tematyka zagadnień, ich forma oraz różnorodność zadań mają skłonić uczestników do samodzielnego myślenia i praktycznego wykorzystania posiadanej wiedzy. Olimpiada winna prowadzić do aktywizacji społeczeństwa w zakresie prawa, co przyczyni się do zwiększenia świadomości oraz szerzenia edukacji prawnej. Zagadnienia poruszane podczas olimpiady dotyczą ważnych kwestii, bliskich młodym ludziom takich jak m.in.: zdolność do czynności prawnych, odpowiedzialność karna małoletnich, ochrona praw konsumentów, prawo w sieci, prawo autorskie, prawo samorządowe, zagadnienia ustrojowe, a także szeroko rozumiana interdyscyplinarna wiedza ogólna, w szczególności obejmująca zakres wiedzy o społeczeństwie
Więcej informacji znajdziesz pod adresem iws.gov.pl/olimpiada

Olimpiada Biologiczna

Ideą Olimpiady Biologicznej jest rozbudzenie wśród młodzieży zainteresowania naukami biologicznymi, pomoc szczególnie uzdolnionej młodzieży w podjęciu studiów na wyższych uczelniach, a także podniesienie poziomu nauczania biologii i zwrócenie uwagi społeczeństwa na rolę nauk biologicznych we współczesnym świecie.
Więcej informacji znajdziesz pod adresem www.olimpbiol.pl

Olimpiada Filozoficzna

Olimpiada Filozoficzna sięga do idei i wartości, które przyświecały założycielom jej organizatora, czyli Polskiego Towarzystwa Filozoficznego. Kiedy ponad 100-lat temu Kazimierz Twardowski powoływał do życia Polskie Towarzystwo Filozoficzne, w swoim wystąpieniu nakreślił jego program, zgodnie z którym miało ono być przede wszystkim wolne od dogmatyzmu. Jak uznał: „Jedynym dogmatem Towarzystwa będzie przekonanie, że dogmatyzm jest największym wrogiem pracy naukowej”. To przekonanie oraz wspierające go wartości, takie jak otwartość na inne poglądy, gotowość do podejmowania dialogu z
przedstawicielami odmiennych stanowisk, rzetelność badawcza i uczciwość stanowią podstawę ideową Olimpiady Filozoficznej.
Więcej informacji znajdziesz pod adresem www.ptfilozofia.pl/category/olimpiada

Olimpiada Geograficzna

Olimpiada Geograficzna działa od roku szkolnego 1974/75. Od początku działalności Olimpiady Geograficznej jej głównymi celami są:

 • rozbudzanie wśród młodzieży szkolnej zainteresowania geografią i naukami geograficznymi
 • wykrywanie i rozwijanie uzdolnień
 • pobudzanie do twórczego myślenia
 • podnoszenie poziomu wiedzy geograficznej uczniów i umiejętności jej zastosowania w działaniu praktycznym

Ponadto celami olimpiady są:

 • wyłanianie uczniów – zawodników na zawody i olimpiady międzynarodowe
 • zapewnianie dopływu lepiej przygotowanych do studiów kandydatów do szkół wyższych
 • podnoszenie poziomu nauczania oraz popularyzacja nowych osiągnięć naukowych wśród nauczycieli pracujących z uczniem zdolnym.

Organizatorem Olimpiady jest Polskie Towarzystwo Geograficzne.
Więcej informacji znajdziesz pod adresem www.olimpiadageograficzna.edu.pl

Ogólnopolska Olimpiada Historyczna

Głównym celem Olimpiady jest stworzenie warunków do pogłębiania wiedzy i umiejętności uczniów z zakresu historii oraz do kształcenia i umacniania świadomości historycznej młodzieży poprzez realizację celów szczegółowych, jakimi są:

 • identyfikacja, wspieranie i promowanie najzdolniejszych uczniów zainteresowanych historią oraz ich nauczycieli
 • doskonalenie umiejętności historycznych uczniów, w tym zwłaszcza w zakresie realizacji indywidualnych projektów badawczych, analizy przekazów źródłowych, konstruowania prac pisemnych o charakterze problemowym
 • weryfikacja wiadomości i umiejętności uczniów nabytych w czasie edukacji szkolnej
 • stworzenie warunków motywujących uczniów do opanowania wiadomości i umiejętności w zakresie ponadpodstawowym (rozszerzających i wykraczających poza podstawę programową)
 • uzupełnienie oferty szkolnej o przedsięwzięcie motywujące nauczycieli do podjęcia pracy z
  uczniem zdolnym.

Więcej informacji znajdziesz pod adresem www.liceum.olimpiadahistoryczna.pl

Ogólnopolska Olimpiada „Warto wiedzieć więcej o ubezpieczeniach społecznych”

Główną ideą Olimpiady jest kształtowanie przezorności ubezpieczeniowej młodzieży i uczenie
solidarności międzypokoleniowej – wzajemnej odpowiedzialności wobec osób, które przynależą do
innych pokoleń. Organizatorem Olimpiady jest Zakład Ubezpieczeń społecznych.
Więcej informacji znajdziesz pod adresem www.zus.pl/baza-wiedzy/lekcje-z-zus/olimpiada

Olimpiada Literatury i Języka Polskiego

Olimpiada Literatury i Języka Polskiego jest skierowana do uczniów szkół ponadpodstawowych. Jej działanie opiera się na systematycznej i bezpośredniej współpracy środowisk szkolnych i akademickich, mającej na celu rozwijanie zainteresowania uczniów wiedzą humanistyczną oraz podnoszenie poziomu nauczania przedmiotów humanistycznych w szkole. Olimpiada umożliwia zapoznanie się z najnowszymi osiągnięciami literaturoznawstwa i nauki o języku, a także z problematyką teatrologiczną i kulturoznawczą. Dzięki swemu bogatemu programowi staje się istotnym czynnikiem pobudzania aktywności intelektualnej uczniów. Olimpiada służy przywracaniu należnego miejsca w nauczaniu szkolnym wartościom humanistycznym,
potwierdza wysoką rangę języka polskiego i polskiego piśmiennictwa w życiu społecznym, przyczynia się zarazem do głębszego rozpoznania narodowej i europejskiej tradycji literackiej oraz tożsamości kulturowej.
Więcej informacji znajdziesz pod adresem www.olijp.pl

Olimpiada Wiedzy Ekonomicznej

Olimpiada Wiedzy Ekonomicznej obejmuje dziedzinę nauk ekonomicznych w następujących dyscyplinach naukowych: ekonomia, finanse oraz nauki o zarządzaniu. Celem Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej jest upowszechnianie nauki o gospodarce wśród uczniów techników, branżowej szkoły I stopnia, branżowej szkoły II stopnia, liceów ogólnokształcących.
Znajomość podstawowych praw i kategorii ekonomicznych, jak również procesów i mechanizmów występujących w gospodarce jest przydatna każdemu przy podejmowaniu wielu decyzji, zarówno w życiu zawodowym, jak i prywatnym. Upowszechnianie wiedzy ekonomicznej sprzyja szeroko rozumianej przedsiębiorczości młodego pokolenia. Olimpiada Wiedzy Ekonomicznej jest jednym z najważniejszych przedsięwzięć edukacyjnych, których celem jest inwestowanie w kapitał ludzki, stanowiący podstawowy czynnik rozwoju gospodarczego i postępu społecznego.
Więcej informacji znajdziesz pod adresem www.owe.pte.pl

Informacje o pozostałych olimpiadach, konkursach i turniejach…

… znajdziesz pod adresem

www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/terminy-olimpiad-w-roku-szkolnym-2021202