Misja szkoły

XLIII Liceum Ogólnokształcące im. Kazimierza Wielkiego w Warszawie…

jest ponadpodstawową szkołą publiczną, której organem prowadzącym jest Miasto Stołeczne Warszawa. Całokształt pracy szkoły opiera się na dążeniu do wszechstronnego rozwoju uczniów, przygotowaniu ich do pełnienia różnorodnych funkcji w społeczeństwie oraz wyposażenia ich w kompetencje, które umożliwią im dalszy rozwój. Dążymy do efektywnego kształtowania u uczniów kompetencji kluczowych, jakimi są porozumiewanie się w języku ojczystym i w językach obcych, kompetencje matematyczne i podstawowe kompetencje naukowo – techniczne, kompetencje informatyczne, umiejętność uczenia się, kompetencje społeczne i obywatelskie, kreatywność i przedsiębiorczość, a także świadomość i ekspresja kulturalna.

Są to kompetencje osobowe, interpersonalne i międzykulturowe – obejmujące pełny zakres zachowań przygotowujących do skutecznego i konstruktywnego uczestnictwa w życiu społecznym i zawodowym.

Misją szkoły poza wszechstronną edukacją jest kształtowanie wśród uczniów postawy obywatelskiej i prospołecznej oraz wychowywanie w duchu wartości jakimi są przede wszystkim szacunek, tolerancja i empatia wobec drugiego człowieka.

Dążenie szkoły do podnoszenia jakości kształcenia, nie zakłóca zindywidualizowanego podejścia do każdego ucznia, otoczenia go wsparciem w rozwijaniu spersonalizowanych zainteresowań lub udzieleniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej w sytuacjach problemowych.

Tworzymy przyjazną społeczność szkolną, w której młodzież czuje się bezpiecznie. Nieustannie unowocześniamy bazę techno-dydaktyczną i postrzeganie edukacji jako ewoluującego procesu. Pragniemy tworzyć ciekawą ofertę edukacyjną z miejscem na rozwijanie pasji oraz przygotowującą do dojrzałego wyboru ścieżki edukacyjnej i zawodowej po ukończeniu liceum. Rozbudzamy u młodzieży świadomość własnych możliwości oraz zachęcamy efektywnego uczenia sią oraz samorozwoju.

Warszawa, 1 września 2021 r.