Dokumenty rekrutacyjne

Dokumenty wymagane od kandydata

 

  • oryginał świadectwa ukończenia szkoły podstawowej
  • oryginał zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty
  • kwestionariusz osobowy podpisany przez rodziców/prawnych opiekunów
  • 2 zdjęcia (opisane imieniem i nazwiskiem oraz datą urodzenia)
  • kopię aktu urodzenia
  • kartę zdrowia (należy dostarczyć do pielęgniarki)

Kwestionariusz ucznia 2024-2025

Rekrutacja uzupełniająca - podanie (5261 pobrań)