Skip to main content

Stypendia m.st. Warszawy SAPERE AUSO udzielane są od 2008 roku i pełnią dziś szczególną, uzupełniającą państwowy system stypendialny, rolę samorządowego projektu.

Mogą je otrzymać uzdolnieni uczniowie i uczennice szkół ponadpodstawowych lub dotychczasowych klas szkół ponadgimnazjalnych dla młodzieży, pobierający naukę na terenie m.st. Warszawy. Celem niniejszych stypendiów jest nagradzanie również tych uczniów, którzy mają ugruntowane pasje i wyjątkowe często osiągnięcia, ale ukierunkowane na wybraną dziedzinę wiedzy, co może utrudniać zdobycie wysokiej średniej ocen ze wszystkich przedmiotów nauczania. Wygrana olimpiady lub turnieju to jedne z kilku wskazanych, ale nie jedyne i obligatoryjne kryterium, którego spełnienie umożliwia ubieganie się o stypendium m.st. Warszawy SAPERE AUSO. Katalog kryteriów merytorycznych został tak skonstruowany, aby stypendystę m.st. Warszawy mogły wyróżniać również wybitne osiągnięcia związane z własnym dorobkiem naukowym, badawczym, twórczym lub szczególne zaangażowanie społeczne.
Stypendium przyznawane jest kandydatkom i kandydatom, którzy uzyskali najwyższą, łączną liczbę punktów za spełnienie określonych w regulaminie kryteriów merytorycznych.

Wnioski przyjmowane są każdego roku, od dnia zakończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych w szkołach do 31 sierpnia.
Od 2020 roku można wypełniać je w Elektronicznym Systemie do Obsługi Stypendiów m.st. Warszawy (ESdOS). Za terminowe złożenie wniosku uznaje się datę wpływu podpisanego wniosku do Urzędu m.st. Warszawy.

REGULAMIN

Szczegółowe informacje: https://edukacja.um.warszawa.pl/m-st-warszawa-stypendia-sapere-auso

 

Informujemy, że w związku z bardzo dużym zainteresowaniem

wśród kandydatów klasą psychologiczną,

podjęto decyzję o zwiększeniu ilości oddziałów do dwóch (64 miejsca).