RODO

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
w XLIII Liceum Ogólnokształcącym im. Kazimierza Wielkiego w Warszawie

 

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych.

Poniższe zasady stosuje się począwszy od 25 maja 2018 roku.

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w XLIII Liceum Ogólnokształcącym im. Kazimierza Wielkiego w Warszawie jest: XLIII Liceum Ogólnokształcące im. Kazimierza Wielkiego w Warszawie, al. Niepodległości 27, 02-653 Warszawa.
 2. Inspektorem Ochrony Danych Osobowych w XLIII Liceum Ogólnokształcącym im. Kazimierza Wielkiego w Warszawie jest: Dariusz Lewandowski, adres poczty elektronicznej dlewandowski.iod@dbfomokotow.pl.
 3. Administrator danych osobowych – XLIII Liceum Ogólnokształcące im. Kazimierza Wielkiego w Warszawie, przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów oraz na podstawie udzielonej zgody.
 4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu/celach:
  a) realizacji zadań nałożonych na szkołę wynikających z prawa oświatowego,
  b) wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na XLIII Liceum Ogólnokształcącym im. Kazimierza Wielkiego w Warszawie,
  c) realizacji umów zawartych z kontrahentami XLIII Liceum Ogólnokształcącego im. Kazimierza Wielkiego w Warszawie,
  d) w pozostałych przypadkach Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody.
 5. W związku z przetwarzaniem danych w celach, o których mowa w pkt.4 odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:
  a) organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa,
  b) inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z XLIII Liceum Ogólnokształcącym im. Kazimierza Wielkiego w Warszawie przetwarzają dane osobowe, dla których Administratorem jest XLIII Liceum Ogólnokształcące im. Kazimierza Wielkiego w Warszawie.
 6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt.4, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
 7. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych, do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania i przenoszenia, a także prawo do wniesienia sprzeciwu, oraz inne uprawnienia w tym zakresie wynikające z obowiązujących przepisów prawa.
 8. W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby na przetwarzanie danych osobowych (art.6 ust.1 lit. a RODO), przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem.
 9. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu w XLIII Liceum Ogólnokształcącym im. Kazimierza Wielkiego w Warszawie Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych.
 10. W sytuacji gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, podanie przez Panią/Pana danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny.
 11. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa.
 12. Pani/Pana dane nie mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane