Badanie losów Absolwenta

Przedmiotem badań losów absolwentów jest ustalenie ich aktualnej ścieżki edukacyjno-zawodowej. Dane, jakie pozyskujemy na podstawie badania ankietowego pozwalają nam opracować zestawienia statystyczne, na podstawie których możemy przedstawić na wykresach decyzje, jakie podjęli po ukończeniu liceum absolwenci.

Badanie losów absolwentów jest istotne w podwyższaniu jakości kształcenia oraz przy dostosowywaniu oferty edukacyjnej do wymogów i kierunków kształcenia oferowanych przez uczelnie wyższe.

Publikowane wyniki badania losów absolwentów mogą stanowić cenną informację dla kandydatów przy wyborze oddziału, w którym zrealizują swoje życiowe plany i marzenia.

Losy absolwentów szkół wyższych

System monitorowania Ekonomicznych Losów Absolwentów ELA został Uruchomiony w 2016 r. Jego celem jest przekazywanie sprawdzonych, aktualnych i wyczerpujących informacji o sytuacji absolwentów na rynku pracy. Głównym źródłem informacji w systemie są dane administracyjne pochodzące z dwóch źródeł:

  • systemu Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (dane m.in. o sytuacji zawodowej absolwentów: zatrudnieniu, bezrobociu, wynagrodzeniach)
  • systemu POL-on, czyli systemu informacji o szkolnictwie wyższym (zawiera informacje m.in. o wykształceniu absolwentów szkół wyższych).

ELA generuje raporty dotyczące absolwentów szkół wyższych: praca i bezrobocie, wynagrodzenie, doświadczenie pracy, praca a miejsce zamieszkania. System ten pozwala maturzystom dokonać mądrego i potwierdzonego faktami wyboru kierunku
studiów, czy nawet uczelni.

Więcej informacji znajdziesz pod adresem www.ela.nauka.gov.pl